Killed In Action         Prisoner of War                                 156 Squadron Crew List                           Wounded          Evaded    

* Typ W - Wellington Crew Makeup : P - Pilot;  O - Observer ; W - Wireless Operator; A- Air Gunner  (Sometimes carried two Pilots)
* Typ L - Lancaster Crew Makeup:      P - Pilot;  N - Navigator,  W- Wireless Operator,  F - Flight Engineer,  S - Second Navigator, A - Air Gunner , V - Visual Marker

Date Target Aircraft Typ Pilot * * * * * * * *
15/09/1944  Kiel  ND340  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN     
20/09/1944  Calais Defence Area  ND340  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN     
27/09/1944  Bottrop  PB565  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN     
12/10/1944  Wanne Eickel  ND875  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN     
19/10/1944  Stuttgart  PB565  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  DIGGINS 
23/10/1944  Essen  PB565A  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  DIGGINS 
25/10/1944  Essen  NE120  EVANS  HEATH  PREECE  BENNETT  CLARK  MCKENNA  COSTIGAN     
28/10/1944  Koln  ND875  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN     
29/10/1944  Walcheren  PB486  COCHRANE  AARON  JENKINS  BENNETT  BURNS  MCKENNA  COSTIGAN  DEE 
30/10/1944  Koln  PA966  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
1/11/1944  Oberhausen  ND808  JAMES  LEWIN  McHUGH  BENNETT  PEARCE  BARNETT  BURRELL     
2/11/1944  Dusseldorf  PB565  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  WALKER  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
6/11/1944  Gelsenkirchen  PB507  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
16/11/1944  Duren  PB507  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
27/11/1944  Freiburg  PB375  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
30/11/1944  Duisberg  PB565  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
4/12/1944  Karlsruhe  PB621  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
6/12/1944  Osnabruck  PB701  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
17/12/1944  Duisberg  ND875  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
28/12/1944  Opladen  PA966  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
30/12/1944  Koln  PB701  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
31/12/1944  Osterfeld  PA966  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
2/01/1945  Nurnburg  NE119  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
22/01/1945  Hamborn  PB701  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
28/01/1945  Stuttgart  PA966  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
1/02/1945  Mainz  PB507  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
2/02/1945  Wiesbaden  PB507  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
7/02/1945  Goch  NG438  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
13/02/1945  Dresden  ME378  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
14/02/1945  Chemnitz  PB468  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
17/02/1945  Wesel  ME368  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
21/02/1945  Worms  ME378  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
5/03/1945  Chemnitz  PB375  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
8/03/1945  Hamburg  PB375  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
11/03/1945  Essen  ME368  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  MCCLOSKEY  MCQUEAN  GUNTON 
16/03/1945  Nurnburg  ME368  DERAMORE-DENVER  CARPENTER  JONES  BENNETT  JACOBS  BARTON  MCQUEAN  GUNTON 
20/03/1945  Heide  ME368  DERAMORE-DENVER  WALTERS  JONES  BENNETT  KAY  MCQUEAN  HOWELL  GUNTON 
      Total:37